Bài tập: Tính chất của phép nhân chọn lọc, có đáp án

  • 2023 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính nhanh (-5).125.(-8).20.(-2) ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: (-5).125.(-8).20.(-2) = [125.(-8)].[(-5).20].(-2)

= (-1000).(-100).(-2) = -200000


Câu 2:

Giá trị biểu thức M=(-192873).(-2345).-45.0 là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: M = (-192873).(-2345).-45.0 = 0


Câu 3:

Viết lại tích (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) dưới dạng một lũy thừa

Xem đáp án

Đáp án là C

(-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) = [(-2).(-3)].[(-2).(-3)].[(-2).(-3)] =6.6.6 =63


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 27.(-13) + 27.(-27) + (-14).(-27) là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 27.(-13) + 27.(-27) + (-14).(-27) = 27.(-13) + 27.(-27) + 14.27 = 27.[(-13) + (-27)+14] = 27[(-40) + 14] = 27.(-26) = -702)


Câu 5:

Điền hai số tiếp theo vào dãy số sau: -2; 4; -8; 16; ...

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có:

4 = (-2).(-2)

-8 = 4.(-2)

16 = (-8).(-2)

Do đó, trong dãy số trên số hạng sau là tích của số hạng trước với – 2

Vậy hai số hạng tiếp theo là:

16.(-2) = -32

(-32).(-2) = 64


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

n

3 năm trước

nguyendanhnhankiet

Bình luận


Bình luận