Bài tập tổng hợp Sự điện li, Nhóm Nito, Nhóm Cacbon có lời giải(P1)

  • 3711 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 26 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các phản ứng hóa học sau phản ứng nào không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

A. SiO2+2 NaOHtoNa2SiO3+ H2O         Đúng theo SGK lớp 11

B. SiO2+4HCl→SiCl4+2H2O                       Sai (Chỉ HF mới phản ứng)

C. SiO2+2 C toSi +2 CO                        Đúng.Theo SGK lớp 11 

D. SiO2+2 Mg to 2 MgO +Si                 Đúng.Theo SGK lớp 11 


Câu 2:

Các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án

Chọn đáp án D  

A:Mg2+ + Oh-B: Ag+ + Br-HSO4- + HCO3-Chú ý: HSO4- là chất điện ly mạnh và điện ly ra H+


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

          A. Các dung dịch KF, NaCl, KBr, NaI đều có pH=7.                       Sai vì KF <7

          B. Các dung dịch KNO2, (NH4)2CO3, KBr, CH3COONa đều có pH>7. Sai vì KBr = 7

          C. Các dung dịch NaAlO2, K3PO4, AlCl3, Na2CO3 đều có pH>7.                    Sai vì AlCl3 <7

          D. Các dung dịch NH4Cl, KH2PO4, CuCl2, Mg(NO3)2 đều có pH<7.    Chuẩn


Câu 4:

Dãy gồm các ion (không kể sự điện li của H2O) cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

A. Fe2+, K+, NO3-, Cl-.

B.Ba2+, HSO4-, K+, NO3-.      Có kết tủa BaSO4 vì HSOđiện ly rất mạnh )

C. Al3+, Na+S2-, NO3-  (Có kết tủa Al(OH)3 vì S2- thủy phân rất mạnh ra OH)

D. Fe2+, NO3-, H+Cl-.  (Có phản ứng Fe2+, NO, H+,)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận