Bài tập: Ước và bội chọn lọc, có đáp án

  • 2923 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong các số sau, số nào là ước của 12?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: 12 ⋮ 12 nên 12 cũng là một ước của chính nó


Câu 2:

Tìm tất cả các bội của 3 trong các số sau: 4; 18; 75; 124; 185; 258

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: 18 ⋮ 3, 75 ⋮ 3, 258 ⋮ 3 nên {18; 75; 258} là bội của 3


Câu 3:

Tìm x thuộc bội của 9 và x < 63

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; ...}

x ∈ B(9) ⇒ x ∈ {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; ...}

Vì x < 63 ⇒ x ∈ {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54}


Câu 4:

Tìm x thuộc ước của 60 và x > 20

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có:Ư(60) = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60}

x ∈ Ư(60) ⇒ x ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60}

Vì x > 20 ⇒ x ∈ {30; 60}


Câu 5:

Tìm tập hợp các bội của 6 trong các số sau: 6; 15; 24; 30; 40

Xem đáp án

Đáp án là D

có: 6 ⋮ 6; 24 ⋮ 6; 30 ⋮ 6; ⇒ 6; 24; 30 là các bội của 6


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trịnh Thị Tú

t

2 năm trước

trung ngô

Bình luận


Bình luận