Cách tìm ước chung và bội chung nhanh nhất, cực hay có đáp án

  • 1740 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho ba số a = 15, b=80,c=120

a) Tìm tập hợp các ước của a, b, c.

Xem đáp án

a) Ta có:

Ư(15)= {1,3,5,15}

Ư(80)= {1,2,4,5,8,10,16,20,40,80}

Ư(120)= {1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,24,30,40,60,120}


Câu 3:

a) Tìm năm số tự nhiên sao cho khi chia cho 5,7,11 đều dư 4.

Xem đáp án

a) Gọi x là số tự nhiên khi chia cho 5,7,11 đều dư 4.

Ta có x ∈ BC(5,7,11)+4

Lại có:BC(5,7,11) = {385,770,1155,1540,1925,.....}

Vậy, ta được x ∈ X = {389,774,1159,1544,1929}


Câu 4:

b) Tìm hai số tự nhiên sao cho khi chia cho 3,7,15 đều dư 1

Xem đáp án

b) Gọi x là số tự nhiên khi chia cho 3,7,15 đều dư 1.

Ta có x ∈ BC(3,7,15)+1

Lại có:BC(3,7,15) = {105,210,315,....}

Vậy, ta được x ∈ X = {106,211}


Câu 5:

Tìm số tự nhiên a. Biết số đó chia hết cho 7 và khi chia cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6 đều dư 1 và a nhỏ hơn 400

Xem đáp án

Ta có:

a-1 ∈ BC(2,3,4,5,6) → a-1 ∈ {60,120,180,240,300,360}

→ a ∈ {61,121,181,241,301,361}

Do a ⋮ 7 nên a = 301

Vậy, ta tìm được a = 301


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận