Dấu hiệu chia hết cho 3

  • 1297 lượt thi

  • 57 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì

Xem đáp án

Đáp án C

Theo SGK: Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3


Câu 2:

Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì

Xem đáp án

Đáp án D

Theo SGK: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3


Câu 3:

Cho các số sau, số nào chia hết cho 3

Xem đáp án

Đáp án D

Số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Do 5+4=9 chia hết cho 3 nên 54 chia hết cho 3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận