Giải SGK Toán 6 KNTT Bài Luyện tập chung trang 87 có đáp án

  • 353 lượt xem

  • 1 câu hỏi


Câu 1:

Em đã tưởng tượng gì về công việc của mình trong tương lai?

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 87 (Kết nối tri thức) | Giải Toán 6

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 87 (Kết nối tri thức) | Giải Toán 6

Em có muốn biết ước mơ về công việc trong tương lai của các bạn trong lớp không?

Hãy cùng các bạn chia sẻ những ước mơ đó nhé!

Đầu tiên, hãy chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm sẽ thực hiện điều tra độc lập và chia sẻ lại dữ liệu của nhóm mình với các nhóm khác sau khi hoàn thành.

Bước 1. THU THẬP DỮ LIỆU

(1) Mỗi nhóm lập phiếu hỏi (theo mẫu phiếu như hình bên). 

Em có thể lựa chọn một danh sách công việc khác để phù hợp với các bạn trong lớp mình. 

(2) Phát phiếu hỏi cho các bạn trong nhóm để thu thập dữ liệu. 

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 87 (Kết nối tri thức) | Giải Toán 6

Bước 2. LẬP BẢNG THỐNG KÊ

Thu phiếu hỏi trong nhóm và tổng hợp dữ liệu theo mẫu như bảng bên (mỗi gạch ứng với một bạn).

Tổng hợp dữ liệu của các nhóm thành dữ liệu chung của cả lớp.

Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng nam, nữ yêu thích các nghề nghiệp.

Nghề nghiệp

Nam

Nữ

Bác sĩ

//

/

Ca sĩ

 

 

 

 

Khác

 

 

Bước 3. VẼ BIỂU ĐỒ

- Vẽ biểu đồ cột theo mẫu như Hình 9.25a biểu diễn số học sinh theo lựa chọn nghề nghiệp.

- Vẽ biểu đồ cột kép theo mẫu Hình 9.2Bb biểu diễn số học sinh nam, nữ theo lựa chọn nghề nghiệp.

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 87 (Kết nối tri thức) | Giải Toán 6

Bước 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU :

Trả lời các câu hỏi sau dựa trên dữ liệu và các biểu đồ thu được.

1. Công việc nào được nhiều bạn lựa chọn nhất? Nhiều bạn nam lựa chọn nhất? Nhiều bạn nữ lựa chọn nhât?

2. Các bạn nam có xu hướng chọn những công việc nào?

3. Các bạn nữ có xu hướng chọn những công việc nào?  


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận