Kiểm Tra – Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity

  • 2456 lượt thi

  • 56 câu hỏi

  • 56 phút

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

obesity /əʊˈbiːsəti/      

overweight /ˌəʊvəˈweɪt/         

consume /kənˈsjuːm/  

focus /ˈfəʊkəs/

Phần gạch chân ở câu C đọc là /ə/, còn lại là /əʊ/.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

yoga /ˈjəʊɡə/

expectancy /ɪkˈspektənsi/

dramatic /drəˈmætɪk/

massage /ˈmæsɑːʒ/

Phần gạch chân ở câu D đọc là /æː/, còn lại là /ə/.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

vision /ˈvɪʒn/

boost /buːst/

cholesterol /kəˈlestərɒl/

support /səˈpɔːt/

Phần gạch chân ở câu A đọc là /ʒ/, còn lại là /s/.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

acne /ˈækni/

happy /ˈhæpi/

natural /ˈnætʃrəl/

dietary /ˈdaɪətəri/

Phần gạch chân ở câu D đọc là /ə/, còn lại là /æ/.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

longevity /lɒnˈdʒevəti/           

immune /ɪˈmjuːn/        

nutrition /njuˈtrɪʃn/     

prescription /prɪˈskrɪpʃn/

Phần gạch chân ở câu A đọc là /ə/, còn lại là /ɪ/.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận