Kiểm Tra – Unit 2: Relationships

  • 4321 lượt thi

  • 52 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

matchmaking     /ˈmætʃmeɪkɪŋ/                     

face  /feɪs/     

dating  /ˈdeɪtɪŋ eɪdʒənsi/                                 

teenager  /ˈtiːneɪdʒə(r)/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /æ/ còn lại là /eɪ/

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án:

date / deit/                                                      

romantic  /rəʊˈmæntɪk/

teenager /ˈtiːneɪdʒə(r)/                                

relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /æ/ còn lại là /ei/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án:

reconciled /ˈrekənsaɪl/                                    

sympathetic /ˌsɪmpəˈθetɪk/

benefit /ˈbenɪfɪt/                                              

talented      /ˈtæləntɪd/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ə/ còn lại là /e/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

advice  /ədˈvaɪs/                                             

reconciled /ˈrekənsaɪl/

incident    /ˈɪnsɪdənt/                                        

decisive /dɪˈsaɪsɪv/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /i/ còn lại là /ai/

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

contact /ˈkɒntækt/                                          

initiative   /ɪˈnɪʃətɪv/

interact    /ˌɪntərˈækt/                                        

lifetime     /ˈlaɪftaɪm/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ʃ/ còn lại là /t/

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận