Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con cực hay, có lời giải

  • 2521 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên x sao cho x + 3 = 12. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án

Ta có

x + 3 = 12

x = 12 -3

x = 9

vậy A = {9} có 1 phần tử

Đáp án A


Câu 2:

Viết tập hợp B gồm các số tự nhiên x sao cho x.0 = 0. Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án

Ta có

x.0 = 0

vì mọi số tự nhiên khi nhân với 0 đều bằng 0

nên B = {0;1;2;3;4…} = N có vô số phần tử

Đáp án C


Câu 3:

Viết tập hợp C gồm các số tự nhiên x sao cho x < 4. Tập hợp C có bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án

Ta có x < 4, x 

Suy ra x {0;1;2;3}

nên C = {0;1;2;3} có 4 phần tử

Đáp án A


Câu 4:

Tìm số phần tử của các tập hợp sau

A = {1 ; 4 ; 7 ; 10 ; … ; 298 ; 301}

B = {8 ; 10 ; 12 ; … ; 30}

Xem đáp án

• Tập hợp A số nhỏ nhất là 1, số lớn nhất là 301 hai số kế tiếp cách nhau 3 đơn vị.

Do đó số phần tử của tập hợp A là : (301 -1) : 3 + 1 = 101 (phần tử).

• B = {8 ; 10 ; 12 ; … ; 30}

Tập hợp B có (30 – 8) : 2 + 1 = 12 (phần tử).

Đáp án B


Câu 5:

Cho tập hợp A = {a, b, c}. Viết tất cả các tập hợp con của A.

Xem đáp án

Các tập hợp con của A là :

Ø , {a} , {b}, {c} , {a, b} , {a, c} , {b, c} , {a, b, c}.

(Số tập hợp con của A bằng 23 = 8 ).

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

bac ho vi dai

1 năm trước

Mia Machiro

4 tháng trước

Vũ Thị Vân Anh

Bình luận


Bình luận

bac ho vi dai
20:25 - 07/09/2021

khăm thế