Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen (Nhận biết)

  • 1453 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hai dao động ngược pha khi:

Xem đáp án

Đáp án B

Hai dao động ngược pha khi:

Δφ=φ2φ1=(2k+1)π


Câu 2:

Hai dao động vuông pha khi:

Xem đáp án

Đáp án C

Hai dao động vuông pha khi: Δφ=φ2φ1=2k+12π


Câu 3:

Hai dao động cùng pha khi:

Xem đáp án

Đáp án A

Hai dao động cùng pha khi: Δφ=φ2φ1=k2π


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về độ lệch pha giữa hai dao động:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ 2 dao động cùng pha khi: Δφ=φ2φ1=k2π

+ 2 dao động ngược pha khi: Δφ=φ2φ1=(2k+1)π

+ 2 dao động vuông pha khi: Δφ=φ2φ1=2k+12π

Biên độ dao động khi 2 dao động vuông pha: A2=A12+A22


Câu 5:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần só có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt+φ1)x2 = A2cos(ωt+φ2). Pha ban đầu của vật được xác định bởi công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Pha ban đầu của 2 dao động tổng hợp:

tanφ=A1sinφ1+A2sinφ2A1cosφ1+A2cosφ2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

11 tháng trước

Lê Văn Năm

D

11 tháng trước

Dũng Lê

Bình luận


Bình luận