Trắc nghệm Toán 6 bài 12 ( có đáp án ): Phép chia phân số

  • 1818 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Phân số nghịch đảo của phân số 56 là 

Xem đáp án

Đáp án B

Phân số nghịch đảo của phân số 56 là 65


Câu 2:

Phân số nghịch đảo của phân số -43 

Xem đáp án

Đáp án A

Phân số nghịch đảo của phân số -43 là 3-4


Câu 3:

Phân số nghịch đảo của số - 3 là

Xem đáp án

Đáp án C

Phân số nghịch đảo của số −3 là 1-3


Câu 4:

Phân số nghịch đảo của 6 là 

Xem đáp án

Đáp án B

Phân số nghịch đảo của số 6 là 16


Câu 5:

Tính 23:12  bằng 

Xem đáp án

Đáp án D

23:12=23.21=43


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận