Trắc nghệm Toán 6 bài 13 ( có đáp án ): Hỗn số, số thập phân, phần trăm

  • 1776 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 36 phút

Câu 1:

Viết phân số 43  dưới dạng hỗn số ta được

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 4:3 bằng 1 (dư 1 ) nên 43=113


Câu 2:

Viết phân số 117  dưới dạng hỗn số ta được

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 11:7 = 1 (dư 4 ) nên 117=147


Câu 3:

Hỗn số -234  được viết dưới dạng phân số là

Xem đáp án

Đáp án B

-234=2.4+34=-114


Câu 4:

Hỗn số -413  được viết dưới dạng phân số là:

Xem đáp án

Đáp án B

-413=-3.4+13=-133


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nerissa
16:13 - 14/05/2021

câu 1:A

Nerissa
16:13 - 14/05/2021

nhầm

Nerissa
16:13 - 14/05/2021

câu 1:D

Nerissa
16:14 - 14/05/2021

câu 1:Đáp án D

Ta có: 4:3 bằng 1 (dư 1 ) nên
4
3
=
1
1
3

Nerissa
16:14 - 14/05/2021

câu 2:Đáp án D

Ta có: 11:7 = 1 (dư 4 ) nên
11
7
=
1
4
7