Trắc nghiệm Alat - Dân số (Trang 15 Atlat Địa lí Việt Nam)

  • 2444 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về sự phân bố dân cư Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về sự phân bố dân cư ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 và trang 29, cho biết nơi nào sau đây có mật độ dân số cao nhất Đông bằng sông Cửu Long

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận