Trắc nghiệm Ankan có đáp án (Thông hiểu)

  • 4775 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi công thức phân tử của ankan Y có dạng CnH2n+2

nCO2 = 0,25 mol

BTNT (C) => nX = 0,25: n

Mặt khác: (0,25/n).(14n+2) = 3,6 => n = 5

=> Công thức phân tử của Y là C5H12


Câu 3:

Ankan X có công thức cấu tạo là CH3  CH(C2H5)  CH2  CH(CH3)  CH3. Tên gọi của X theo IUPAC là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Cho các chất sau :

C2H6  (I)C3H8  (II)n-C4H10  (III)i-C4H10 (IV)

Nhiệt độ sôi tăng dần theo dãy là :

Xem đáp án

Đáp án C

Vì phân tử i-C4H10 có cấu trúc cồng kềnh hơn n-C4H10 nên ts nhỏ hơn: (IV) < (III)

Nhiệt độ sôi tăng dần khi tăng khối lượng phân tử => (I) < (II) < (IV) < (III)


Câu 5:

Cho các chất sau :

Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất là :

Xem đáp án

Đáp án C

Cả 3 chất đều có 5C ts phụ thuộc vào cấu trúc phân tử. Phân tử càng cồng kềnh thì nhiệt độ sôi càng thấp

=> (III) có cấu trúc cồng kềnh nhất => (III) < (II) < (I)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

N

12 tháng trước

Ngô Tú

Bình luận


Bình luận