Thi Online Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước, cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại có đáp án

Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước, cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại có đáp án

  • 528 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tiêu chí để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước phát triển và đang phát triển là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Các nước đang phát triển có đặc điểm là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Nguyên nhân chủ yếu tạo ra sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển không bao gồm

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Các nước phát triển không có đặc điểm

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận