Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 7: Một số vấn đề về phát triển và phân bố nông nghiệp có đáp án

  • 742 lượt thi

  • 161 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nông nghiệp nước ta có thể hoạt động suốt năm nhờ

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Nguyên nhân tạo ra sự phân hoá mùa vụ trong nông nghiệp ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Khí hậu nhiệt đới ẩm giỏ mùa, đòi hỏi nông nghiệp nước ta phải

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơ cấu sản phẩm nông nghiệp là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Nhóm cây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích trồng trọt ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận