Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 5. Phản ứng trùng hợp của stiren có đáp án

  • 369 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đem trùng hợp 5,2 gam stiren hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100ml dd Br2 0,15 M sau đó tiếp tục cho thêm KI dư vào thì được 0,635 gam iot. Khối lượng polime tạo thành là?

Xem đáp án

nI2= 0.0025 (mol)

nBr2= 0.015 (mol)

do Br2 dư tác dụng với

2KI + Br2 → 2KBr + I2

           0.0025                0.0025

nBr2 pư với Stiren = 0.015 - 0.0025 = 0.0125 (mol)

(C6H5) - CH=CH2 + Br2 → (C6H5) – CH(Br ) - CH2-Br

  0.0125        ←           0.0125

mstiren pư = 0.0125.104= 1,3 (g)

mstiren trùng hợp = 5.2- 1.3 = 3.9 (g)


Câu 2:

Cho sơ đồ điều chế polistiren:

C2H275%C6H667%C6H5C2H545%C6H5C2H355%polistiren

Với 5,2 kg C2H2 có thể điều chế được bao nhiêu kg polistiren?

Xem đáp án

nC2H2 = 0,2 mol npolistiren = 0,2.0,75.0,67.0,45.0,55/3 = 0,0083 kmol

mpolistiren = 0,0083.104 = 0,86 kg

Đáp án C


Câu 3:

Đề hiđro hoá etylbenzen thu được stiren với hiệu suất là 60%. Đề hiđro hoá butan thu được butađien với hiệu suất là 45%. Trùng hợp butađien và stiren thu được sản phẩm A có tính đàn hồi rất cao với hiệu suất 75%. Để điều chế được 500 kg sản phẩm A cần khối lượng butan và etylbezen là bao nhiêu kg?

Xem đáp án

ncao su buna-S500158 = 3,16 mol; nbutan3,16.100.10075.45 = 9,36 kmol

mbutan = 9,36.58 = 544 kg; netylbenzen3,16.100.10075.60 = 7,02

metylbenzen = 7,02.106 = 744,12 mol

Chọn A


Câu 5:

Trùng hợp 15,6 gam stiren thu được hỗn hợp A gồm polistiren và stiren dư. Lượng A tác dụng đủ với 200 ml dung dịch KMnO4 0,1 M. Khối lượng polistiren tạo thành là:

Xem đáp án

Đáp án: D

nstiren pu br2 = 0,2.0,1.3/2 = 0,03 mol; nstiren trùng hợp = 0,15 – 0,03 = 0,12 mol

H =0,12.100%0,15= 80%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận