Trắc nghiệm Công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án (Vận dụng)

  • 2610 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 1,47 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) bằng 1,0976 lít khí O2 (ở đktc) lượng dùng vừa đủ thì sau thí nghiệm thu được H2O, 2,156 gam CO2. Tìm CTPT của X, biết tỉ khối hơi của X so với không khí nằm trong khoảng 3 < dX < 4.

Xem đáp án

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

 = 0,882 gam

Bảo toàn nguyên tố C: nC =  = 2,15644 = 0,049 mol

Bảo toàn nguyên tố H: nH = 2.  = 2. 0,88218 = 0,098 mol

⇒ nO(hchc) = 1,47-0,049.12-0.09816 = 0,049 mol

nC : nH : nO = 0,049 : 0,098 : 0,049 = 1 : 2 : 1 ⇒ CTĐGN của X là : CH2O

Đặt công thức phân tử của X là (CH2O)n.

Theo giả thiết ta có: 3.29 < 30n < 4.29 suy ra 2,9 < n < 3,87 nên n =3

Vậy CTPT của X là C3H6O3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 1,88 gam chất hữu cơ A (chứa C, H, O) cần 1,904 lít O2 (đktc) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 4 : 3. Biết tỉ khối của A so với không khí nhỏ hơn 7. Công thức phân tử của A là

Xem đáp án

Theo giả thiết: 1,88 gam A + 0,085 mol O2    4a mol CO2 + 3a mol H2O

Bảo toàn khối lượng:    = 46 gam

=> 44.4a + 18.3a = 46 => a = 0,02 mol

Bảo toàn nguyên tố C: nC = nCO2 = 4a = 0,08 mol

Bảo toàn nguyên tố H: nH = 2.nH2O = 3a.2 = 0,12 mol

Bảo toàn nguyên tố O: nO (trong A) + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O => nO (trong A) = 4a.2 + 3a - 0,085.2 = 0,05 mol

nC : nH : nO  =  0,08 : 0,12 : 0,05  =  8 : 12 : 5

Vậy công thức của chất hữu cơ A là C8H12O5 có MA < 203.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. CTĐGN của X là

Xem đáp án

Theo giả thiết: 1,88 gam A + 0,085 mol O2    a mol CO2 + a mol H2O

Bảo toàn khối lượng: = 18,6 gam

=> 44.a + 18.a = 18,6 => a = 0,3 mol

Bảo toàn nguyên tố C: nC = nCO2 = a = 0,3 mol

Bảo toàn nguyên tố H: nH = 2.nH2O = a.2 = 0,6 mol

Bảo toàn nguyên tố O: nO (trong A) + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

 => nO (trong A) = a.2 + a - 0,4.2 = 0,1 mol

nC : nH : nO  =  0,3 : 0,6 : 0,1  =  3 : 6 : 1

Vậy công thức của chất hữu cơ A là C3H6O

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phân tích x gam chất hữu cơ X chỉ thu được a gam CO2 và b gam H2O. Biết 3a = 11b và 7x = 3(a + b). Tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. CTPT của X là:

Xem đáp án

Để đơn giản cho việc tính toán ta chọn:  b = 18 gam, a = 66 gam, x = 36 gam.

Bảo toàn nguyên tố C: nC =  = 6644 = 1,5 mol

Bảo toàn nguyên tố H: nH = 2.  = 2. 1818 = 2 mol

Ta thấy: m+ mH = 1,5.12 + 2 = 20 gam < mA => trong A chứa O

=> mO (trong A) = 36 – 20 = 16 gam => nO = 1 mol

=> nC : nH : nO = 1,5 : 2 : 1 = 3 : 4 : 2

Căn cứ vào các phương án ta thấy CTPT của X là C3H4O2

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Châu Huỳnh Thông

i love that

Bình luận


Bình luận