Trắc nghiệm Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức có đáp án (Nhận biết)

  • 1874 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dao động tắt dần là dao động có:

Xem đáp án

Đáp án C

Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian

Mặt khác: Cơ  năng tỉ lệ thuận với bình phương biên độ:

W=12kA2 => Cơ năng của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian


Câu 3:

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian

Mặt khác: Cơ  năng (năng lượng) tỉ lệ thuận với bình phương biên độ:  

W=12kA2 => Cơ năng (năng lượng) của dao động tắt dần cũng giảm dần theo thời gian


Câu 4:

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

A, C, D - đúng

B - sai vì: Chỉ khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số của hệ dao động cưỡng bức mới bằng tần số dao động riêng của hệ


Câu 5:

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

A - sai vì dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì

B - sai vì biên độ của lực cưỡng bức F0 = Aω

C - đúng

D - sai vì dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận