Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 18 (có đáp án): Đô thị hóa

  • 2947 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Đô thị hoá của nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Đô thị hoá của nước ta có đặc điểm là: Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa còn thấp; tỉ lệ thị dân tăng nhanh; đô thị phân bố không đồng đều theo vùng.


Câu 2:

Đô thị đầu tiên của Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Được xem là đô thị đầu tiên của Việt Nam đối với Cổ Loa.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đô thị thời Pháp thuộc ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đặc điểm không đúng với đô thị thời Pháp thuộc ở nước ta là: Đến cuối thế kỉ XX mới có một số đô thị lớn.


Câu 4:

Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954, quá trình đô thị hoá

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954, quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, các đô thị không có sự thay đổi nhiều.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với quá trình phát triển đô thị từ năm 1954 đến năm 1975?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đặc điểm không đúng với quá trình phát triển đô thị từ năm 1954 đến năm 1975 là: Ở cả hai miền, quá trình đô thị hoá phát triển mạnh mẽ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận