Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

  • 2976 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự phân hoá mùa vụ trong nông nghiệp ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá mùa vụ trong nông nghiệp ở nước ta là do sự phân hóa khí hậu theo mùa.


Câu 2:

Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơ cấu sản phẩm nông nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nhân tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơ cấu sản phẩm nông nghiệp là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hoá rõ rệt theo lãnh thổ.


Câu 3:

Phải áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng là do sự phân hoá của các điều kiện

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Phải áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng là do sự phân hoá của các điều kiện địa hình, đất trồng.


Câu 4:

Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới không cần chú ý đến vấn đề

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới không cần chú ý đến các vấn đề đầm lầy hoá.


Câu 5:

Thế mạnh nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Thế mạnh nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta là cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Huong Acc phu
09:59 - 09/01/2024

20 b