Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp (P1)

  • 5431 lượt thi

  • 74 câu hỏi

  • 75 phút

Câu 1:

Trong tổng giá trị sản xuất của nông nghiệp, ngành trồng trọt chiếm (%)

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Trong tổng giá trị sản xuất của nông nghiệp, ngành trồng trọt chiếm 75 %.


Câu 2:

Xu hướng nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến năm 2005?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Xu hướng sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến năm 2005 là: Cây lương thực giảm, cây công nghiệp tăng.


Câu 3:

Xu hướng nào sau đây đúng với sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến năm 2005?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Xu hướng sự thay đổi tỉ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến năm 2005 là: Cây công nghiệp tăng và cây lương thực giảm.


Câu 4:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2005, xếp từ cao xuống thấp theo thứ tự về giá trị sản xuất là

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2005, xếp từ cao xuống thấp theo thứ tự về giá trị sản xuất là cây lương thực, cây công nghiệp, cây rau đậu, cây ăn quả.


Câu 5:

Sự thay đổi tỉ trọng của các nhóm cây trong giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến 2005 là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Sự thay đổi tỉ trọng của các nhóm cây trong giá trị sản xuất ngành trồng trọt từ năm 1990 đến 2005 là: Cây lương thực, cây ăn quả, rau đậu và cây khác giảm tỉ trọng; cây công nghiệp có tỉ trọng tăng rất nhanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nam Trinh
22:37 - 17/03/2023

câu 9: A

Nam Trinh
22:39 - 17/03/2023

câu 9 b

Nguyenn Nguyenn
08:41 - 28/12/2023

27b

Minh Thùy Trương
18:29 - 01/01/2024

Câu 16 D

Minh Thùy Trương
18:31 - 01/01/2024

Câu 22 C