Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25 (có đáp án): Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (Phần 2)

  • 2712 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Các vùng nông nghiệp đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long đều có

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng đều có

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/109 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Cơ cấu sản phẩm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đonạ 1995-2005 có xu hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/109 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Vùng Tây nguyên tập trung ở mức độ rất cao vào cây trồng, vật nuôi nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/109 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận