Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 26 (có đáp án): Cơ cấu ngành công nghiệp (Phần 1)

  • 7287 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây là lợi thế của nước ta trong việc phát triển công nghiệp hiện nay?

Xem đáp án

Giải thích: Nước ta có nguồn lao động dồi dào, mỗi tăng bổ sung thêm khoảng 1 triệu người vào lực lượng lao động. Nguồn lao động vừa là thị trường tiêu thụ rộng lớn, vừa là một thế mạnh để thu hút đầu tư nước ngoài, là lợi thế phát triển mạnh các ngành công nghiệp cần nhiều lao động, giá nhân công rẻ.

Đáp án: B


Câu 2:

Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện thế nào?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta được chia thành 3 nhóm chính là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận