Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28 (có đáp án): Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (Phần 2)

  • 3021 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta gồm

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Trung tâm nào sau đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình là dựa vào

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Căn cứ vào giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận