Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Nam Trung Bộ Phần 3

  • 2679 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quần đảo Hoàng Sa và Trường sa lần lượt thuộc tỉnh/thành phố nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/162, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Trong phát triển du lịch biển, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/162, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/163, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc phát triển các tuyến đường ngang không mang ý nghĩa nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/164, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/162, địa lí 12 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận