Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành:So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc (P2)

  • 1993 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG TRÂU VÀ BÒ CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2013

(Đơn vị: nghìn con)

Cả nước

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

2559,5

1470,7

92,0

5156,7

914,2

662,8

 

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Tỉ trọng trâu, bò của vùng Trung du và miền núi bắc Bộ trong tổng đàn trâu, bò của cả nước lần lượt là?

Xem đáp án

Giải thích: Tỉ trọng trâu, bò của vùng Trung du và miền núi bắc Bộ trong tổng đàn trâu, bò của cả nước lần lượt là: Tỉ trọng trâu TD và MNBB = 1470,7/2559,5 x 100 = 57,5%; tỉ trọng bò TD và MNBB = 914,2/5156,7 x 100 = 17,7%.

Đáp án: C


Câu 2:

Tỉ trọng trâu, bò của vùng Tây Nguyên trong tổng đàn trâu, bò của cả nước lần lượt là

Xem đáp án

Giải thích: Tỉ trọng trâu, bò của vùng Tây Nguyên trong tổng đàn trâu, bò của cả nước lần lượt là: Tỉ trọng trâu Tây Nguyên = 92,0/2559,5 x 100 = 3,6%; tỉ trọng bò Tây Nguyên = 662,8/5156,7 x 100 = 12,9%.

Đáp án: B


Câu 3:

Cả hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn vì

Xem đáp án

Giải thích: Chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở thức ăn, chính vì vậy ở vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển mạnh ngành chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò) là do hai vùng này có nhiều đồng cỏ tự nhiên tập trung rộng lớn.

Đáp án: B


Câu 4:

Thế mạnh chăn nuôi trâu bò của 2 vùng đều thể hiện

Xem đáp án

Giải thích: Thế mạnh chăn nuôi trâu và bò của 2 vùng đều thể hiện ở việc tỉ trọng đàn trâu, bò hai vùng chiếm 40,7% so với tổng đàn trâu, bò của cả nước. Cụ thể là đàn trâu chiếm 61,1% và đàn bò chiếm 30,6% - số liệu năm 2013.

Đáp án: C


Câu 5:

Ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò là do

Xem đáp án

Giải thích: Trung du miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại vì Trung du và miền núi Bắc Bộ có khí hậu lạnh vào mùa đông, trâu có khả năng chịu rét, ẩm ướt giỏi hơn bò, thích hợp chăn thả.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận