Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 40 (có đáp án): Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở

  • 1878 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu :

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC QUA MỘT SỐ NĂM

( Đơn vị : nghìn tấn)

Năm

Sản lượng

1986

40

2000

16 292

2005

18 519

2010

15 185

2013

16 705

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Ý nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên ?

Xem đáp án

Giải thích: Qua bảng số liệu, ta rút ra những nhận xét sau:

- Sản lượng dầu thô khai thác tăng 417,6 lần từ năm 1986 đến năm 2013

- Nhìn chung, sản lượng dầu thô nước ta tăng nhưng không ổn định:

+ Từ năm 1986 – 2005 thì sản lượng dầu thô khai thác tăng liên tục và tăng 18 479 nghìn tấn.

+ Từ năm 2005 đến năm 2010 lại giảm và giảm 3334 nghìn tấn.

+ Từ năm 2010 đến năm 2013, sản lượng dầu thô khai thác tăng và tăng 1520 nghìn tấn.

Đáp án: D


Câu 2:

Sản lượng dầu thô khai thác tăng không phải là do

Xem đáp án

Giải thích: Nguyên nhân sản lượng dầu thô khai thác ngày càng tăng chủ yếu là do việc nước ta mở cửa hội nhập năm 1986, mở rông quân hệ quốc tế - hợp tác quốc tế về nhiều ngành, đầu tư trang thiết bị, máy móc vào thăm dò, khai thác các mỏ,…

Đáp án: D


Câu 3:

Công nghiệp khai thác dầu khí phát triển đã giúp cho vùng Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Giải thích: Ở nước ta, công nghiệp khai thác dầu khí phát triển mạnh mẽ nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Ngành công nghiệp phát triển đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế ở Đông Nam Bộ.

Đáp án: B 


Câu 4:

Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô khai thác của nước ta qua các năm là

Xem đáp án

Giải thích: Dựa vào bảng số liệu (1 đối tượng – dầu khí và 5 mốc năm) kết hợp yêu cầu đề bài (thể hiện sản lượng dầu thô) nên biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng dầu thô khai thác của nước ta giai đoạn 1986 – 2013.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận