Trắc nghiệm Địa Lí dân cư có đáp án (mức độ nhận biết)

  • 12357 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị có quy mô dân số (năm 2007) trên 1 triệu người là những đô thị nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh là những đô thị có số dân > 1 triệu người (xem Atlat Địa lí Việt Nam trang 15).

Chọn: D


Câu 2:

Vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta là vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta là Tây Bắc, chỉ 69 người/km2 (sgk Địa lí 12 trang 69).

Chọn: A


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây là đô thị loại 1 của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án

Giải thích: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị loại 1 của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Đà Nẵng.

Chọn: D


Câu 4:

Hai đô thị đặc biệt hiện nay của nước ta là TP. Hồ Chí Minh và

Xem đáp án

Giải thích: Hai đô thị đặc biệt hiện nay của nước ta là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Chọn: B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Phát biểu không đúng với đặc điểm lao động nước ta là “Lao động trình độ cao chiếm đông đảo” vì trong lực lượng lao động nước ta, lao động trình độ cao còn ít (sgk Địa lí 12 trang 73).

Chọn: C


4.5

Đánh giá trung bình

75%

0%

25%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

VJ Trợ giảng Địa Lí 1

H

6 tháng trước

Hoài Nhân Nguyễn

he thong tuyet voi, lau lau hay loi nhu cc vay

6 tháng trước

Đinh Lê

P

5 tháng trước

Phạm Thảo

Bình luận


Bình luận