Trắc nghiệm Mẫu nguyên tử Bo có đáp án (Nhận biết)

  • 1070 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.


Câu 2:

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng được xác định bởi:

Xem đáp án

Đáp án C

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng được xác định bởi: rn=n2r0


Câu 3:

Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng Em sang trạng thái dừng EnEm<En khi hấp thụ một photon có năng lượng hf. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em<En thì nó phát ra một photon có năng lượng hf=EnEm


Câu 4:

Chọn câu sai về hai tiên đề của Bo:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D đúng

C sai vì khi chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng thấp  sang trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn  thì nguyên tử hấp thụ photon.


Câu 5:

Các bức xạ trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau?

Xem đáp án

Đáp án B

A – sai vì các bức xạ trong dãy Passen mới thuộc vùng hồng ngoại

B – đúng vì các bức xạ của dãy Banme một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy,một phần nằm trong vùng tử ngoại

C – sai vì các bức xạ trong dãy Lai man mới thuộc vùng tử ngoại

D – sai vì các bức xạ của dãy Banme một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy,một phần nằm trong vùng tử ngoại


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận