Trắc nghiệm Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến có đáp án (Nhận biết)

  • 1160 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dao động điện từ trong mạch chọn sóng của máy thu khi máy thu bắt sóng là:

Xem đáp án

Đáp án B

Dao động điện từ trong mạch chọn sóng của máy thu khi máy thu bắt được sóng là: Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số riêng của mạch


Câu 2:

Biến điệu sóng điện từ là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Mạch biến điệu: Trộn dao động điện từ cao tần với dao động điện từ âm tần


Câu 3:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

C – sai vì sóng âm tần cũng là sóng điện từ


Câu 4:

Điều nào sau đây là sai khi nói về nguyên tắc phát và thu sóng điện từ?

Xem đáp án

Đáp án A

A – sai vì: có thiết bị có thể vừa thu và phát sóng điện từ như điện thoại,…

B, C, D - đúng


Câu 5:

Giữa hai mạch dao động xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu các mạch đó có:

Xem đáp án

Đáp án A

Giữa hai mạch dao động xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu các mạch đó có tần số dao động riêng bằng nhau


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngày Buôn Chuyện Mỗi
15:30 - 20/03/2022

hay