Trắc nghiệm Phóng xạ có đáp án (Thông hiểu)

  • 800 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sau khi phóng xạ α hạt nhân mẹ chuyển thành hạt nhân mới, hạt nhân mới sẽ bị dịch chuyển như thế nào trong bảng tuần hoàn?

Xem đáp án

 Phóng xạ αH24e : hạt nhân con lùi hai ô so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn:  XZAH24e+YZ-2A-4                                           

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tia phóng xạ nào sau đây không bị lệch trong điện trường?

Xem đáp án

Tia không bị lệch trong điện trường

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tia phóng xạ nào sau đây có khối lượng hạt là lớn nhất?

Xem đáp án

Tia có khối lượng hạt lớn nhất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Kết luận nào sau đây về bản chất của các tia phóng xạ không đúng?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D- sai vì tiakhông phải là sóng điện từ

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận