Trắc nghiệm Photpho có đáp án (Nhận biết)

  • 2524 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Các dạng thù hình quan trọng của P là

Xem đáp án

2 dạng thù hình quan trọng của P là P trắng và P đỏ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể

Xem đáp án

Photpho trắng có cấu trúc mạng tinh thể phân tử.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Khi đun nóng trong điều kiện không có không khí, photpho đỏ chuyển thành hơi, sau đó làm lạnh phần hơi thì thu được photpho

Xem đáp án

Khi đun nóng trong điều kiện không có không khí, photpho đỏ chuyển thành hơi, sau đó làm lạnh phần hơi thì thu được photpho trắng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Các số oxi hoá có thể có của photpho là

Xem đáp án

Các số oxi hoá có thể có của photpho là : –3 ; +3 ; +5 ; 0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

So với photpho đỏ thì photpho trắng có hoạt tính hoá học

Xem đáp án

So với photpho đỏ thì photpho trắng có hoạt tính hoá học mạnh hơn

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận