Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 23 (có đáp án): Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

  • 1578 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đột biến số lượng NST bao gồm

Xem đáp án

Đáp án D

Các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể: thể dị bội và thể đa bội


Câu 2:

Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở

Xem đáp án

Đáp án B

Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST nào đó trong tế bào


Câu 3:

Ở người hiện tượng dị bội thể được tìm thấy

Xem đáp án

Đáp án C

Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST có thể xảy ra ở cả NST thường và NST giới tính


Câu 4:

Hiện tượng một cặp NST trong bộ NST bị thay đổi về số lượng gọi là

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng một cặp NST trong bộ NST bị thay đổi về số lượng gọi là dị bội thể


Câu 5:

Thể một nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án D

Thể một nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng thiếu 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận