Trắc nghiệm Sóng dừng có đáp án (Nhận biết)

  • 1279 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên dây có sóng dừng?

Xem đáp án

Trong sóng dừng có một số điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây thì

Xem đáp án

Ta có:

+ Sóng dừng là kết quả giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ. Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền theo cùng một phương, thì có thể giao thoa với nhau, và tạo ra một hệ sóng dừng.

+ Trong sóng dừng có một số điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khi có sóng dừng thì trên dây xuất hiện những điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Xem đáp án

Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liền kề của sóng dừng là λ2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng:

Xem đáp án

Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liền kề của sóng dừng là λ2

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận