Trắc nghiệm Toán 6 Bài 13 (có đáp án): Bội và ước của một số nguyên

  • 1458 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho a,b thuộc Z và b # 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq  thì

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Với a,b∈Z và b≠0. Nếu có số nguyên q sao cho a=bq thì a là bội của b và b là ước của a


Câu 2:

Cho a,b thuộc Z và b # 0. Nếu a là ước của b thì có số nguyên q sao cho

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Với a,b∈Z và b≠0. Nếu có số nguyên q sao cho b=aq thì a là ước của b và b là bội của a


Câu 3:

Các bội của 6 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Bội của 6 là số 0 và những số nguyên có dạng 6k(k∈Z∗)

Các bội của 6 là: 0;6;−6;12;−12;...


Câu 4:

Các bội của - 7 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Bội của 7 là số 0 và những số nguyên có dạng 7k(k∈Z*)7k(k∈Z*)

Các bội của 7 là: 0;7;−7;14;−14;...0;7;−7;14;−14;...


Câu 5:

Tập hợp các ước của - 8 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có:−8=−1.8=1.(−8)=−2.4=2.(−4)

Tập hợp các ước của −8là: A={1;−1;2;−2;4;−4;8;−8}


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận