Dạng 1: Làm tròn số thập phân có đáp án

  • 192 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Làm tròn số 3 759,43 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số 3 759,43 có chữ số ở hàng phần mười là 4 < 5 nên chữ số hàng đơn vị giữ nguyên và bỏ tất cả các chữ số hàng thập phân.

Vậy 3 759,43 làm tròn đến hàng đơn vị ta được 3 759,43 3 759.


Câu 2:

Làm tròn – 685,72 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số đối của số – 685,72685,72.

Vì số 685,72 có chữ số ở hàng phần mười là 7 > 5 nên chữ số hàng đơn vị tăng 1 đơn vị và bỏ tất cả các chữ số hàng thập phân.

Do đó 685,72 làm tròn đến hàng đơn vị ta được 685,72 686.

Vậy – 685,72 làm tròn đến hàng đơn vị ta được – 685,72 – 686.


Câu 3:

Làm tròn 6 925,417 đến hàng chục ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì số 6 925,417 có chữ số ở hàng đơn vị là 5 = 5 nên chữ số hàng chục tăng 1 đơn vị, hàng đơn vị thay bằng chữ số 0 và bỏ tất cả các chữ số hàng thập phân.

Vậy 6 925,417 làm tròn đến hàng chục ta được 6 925,417 6 930.


Câu 4:

Làm tròn 2 399,1 đến hàng chục ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số 2 399,1 có chữ số ở hàng đơn vị là 9 > 5 nên chữ số hàng chục tăng 1 đơn vị, thay bằng chữ số 0 ở hàng và bỏ tất cả các chữ số hàng thập phân.

Vậy 2 399,1 làm tròn đến hàng chục ta được 2 399,1 2 400.


Câu 5:

Làm tròn – 1 995,921 đến hàng trăm ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số đối của số – 1 995,921 là số 1 995,921.

Vì số 1 995,921 có chữ số ở hàng chục là 9 > 5 nên chữ số hàng trăm tăng 1 đơn vị, thay bằng chữ số 0 ở phần số nguyên và bỏ tất cả các chữ số hàng thập phân.

Do đó 1 995,921 làm tròn đến hàng trăm ta được 1 995,921 2 000.

Vậy – 1 995,921 làm tròn đến hàng trăm ta được – 1 995,921 – 2 000.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận