Trắc nghiệm Toán 6 Bài 4 (có đáp án): Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

  • 2749 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho A = {1;2;3;4;5} và B = {3;4;5}. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta thấy mọi phần tử của tập hợp B đều thuộc tập hợp A nên BA.


Câu 2:

Cho A = {0;2;5;4;a,b}và B = {0;4;5;b;2;a}. Kết luận nào sau đây đúng nhất?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta thấy mọi phần tử của tập hợp B đều thuộc tập hợp A nên BA.

Ta thấy mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B nên AB.

Do đó cả A, B đều đúng


Câu 3:

Cho M = {0;2;4;6;8}. Chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho M = {1;3;5;10;18;20}. Chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho tập hợp A={x N|2<x7}. Kết luận nào sau đây không đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Trang

Bình luận


Bình luận

eeeeeeeeeee
20:31 - 06/01/2023

v