Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 (có đáp án): Phép trừ và phép chia

  • 2478 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép tính x - 5 thực hiện được khi

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Phép tính x−5 thực hiện được khi x≥5


Câu 2:

Phép tính x - 10 thực hiện được khi:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Phép tính x−10 thực hiện được khi x≥10


Câu 3:

Cho phép tính 231 - 87. Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Trong phép trừ 231−87thì 231 là số bị trừ và 87 là số trừ nên C đúng.


Câu 4:

Cho phép tính 564 - 117. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có: 564–117=447

Khi đó 564 là số bị trừ; 117 là số trừ và 447 là hiệu nên A, B, D đúng, C sai.


Câu 5:

Cho phép tính x:3 = 6, khi đó thương của phép chia là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Phép chia x:3=6 có x là số bị chia; 3 là số chia và 6 là thương.

Nên thương của phép chia là 6.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thắng Bùi
09:49 - 12/09/2020

đáp án câu 4 sai bét

Gurishi Agaka
15:54 - 10/07/2021

mày chắc chưa?

Lê Ngọc Khánh Thư
17:34 - 22/09/2023

voãi]

mon hãm nek
17:30 - 29/09/2020

Đáp án câu 16 sai bét

Gurishi Agaka
15:55 - 10/07/2021

mày chắc chưa?