Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 (có đáp án): Tính chất của phép cộng các số nguyên

  • 1764 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0


Câu 2:

Chọn đáp án sai:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0. Nên A sai


Câu 3:

Kết quả của phép tính ( - 89) + 0 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có (−89)+0=−89


Câu 4:

Kết quả của phép tính ( - 192) + 0 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có (−192)+0=−192


Câu 5:

Tính ( - 978) + 978

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có 978 và (−978) là hai số đối nhau nên (−978)+978=0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận