Trắc nghiệm Toán 6 Bài 7 (có đáp án): Phép trừ hai số nguyên

  • 1899 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 23 - 17 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

23–17=23+(−17)=6


Câu 2:

Kết quả của phép tính 54 - 60 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

54–60=54+(−60)=−6


Câu 3:

Tính (125 - 200 )

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

125–200=125+(−200) =−(200−125)=−75


Câu 4:

Tính 246 - 500

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

246–500=246+(−500)=−254


Câu 5:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án A: 170–228=170+(−228) =−(228−170)=−58≠58 nên A sai.

Đáp án B: 228–892=228+(−892) =−(892−228)=−664<0  nên B đúng.

Đáp án C: 782–783=782+(−783) =−(783−782)=−1<0 nên C sai.

Đáp án D: 675–908=675+(−908) =−(908−675)=−233<−3 nên D sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận