Trắc nghiệm Toán 6 Bài 9 (có đáp án): Quy tắc chuyển vế

  • 1693 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nếu a + c = b + c thì

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: Nếu a+c=b+c thì a=b


Câu 2:

Nếu a - b = c - b thì:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có: Nếu a–b=c−b thì a=c.

Do đó ta không thể kết luận được mối liên hệ giữa a và b


Câu 3:

Cho b Z và b - x = - 9. Tìm x

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho b Z và x - ( - b) = 18. Tìm x

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

x−(−b)=18

x+b=18

x=18−b


Câu 5:

Tìm x biết x + 7 = 4

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

x+7=4

x=4–7

x=−3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận