Hỗn số, số thập phân, phần trăm

  • 2954 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Viết phân số 43  dưới dạng hỗn số ta được

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 4:3 bằng 1 (dư 1 ) nên 43=113


Câu 2:

Viết phân số 117  dưới dạng hỗn số ta được

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 11:7 = 1 (dư 4 ) nên 117=147


Câu 3:

Hỗn số -234  được viết dưới dạng phân số là

Xem đáp án

Đáp án B

-234=2.4+34=-114


Câu 4:

Hỗn số -413  được viết dưới dạng phân số là:

Xem đáp án

Đáp án B

-413=-3.4+13=-133


Câu 5:

Viết phân số 1311000  dưới dạng số thập phân ta được

Xem đáp án

Đáp án A

1311000=0,131


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận