Dạng 1: Nhận biết đơn thức một biến, hệ số và bậc của đơn thức một biến có đáp án

  • 443 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây là đơn thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đơn thức một biến là – 9 x2.

Nên ta chọn đáp án B.


Câu 2:

Trong các biểu thức sau đây có bao nhiêu biểu thức là đơn thức?

3; 3x – 2; x2 + x – 1; 3x2yz; 3x; – 6xyz.

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Các đơn thức là 3; 3x; ; 3x2yz; – 6xyz. Có tất cả 4 đơn thức.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 3:

Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là đơn thức?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Đơn thức là 5xy.

Nên ta chọn đáp án A.


Câu 4:

Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là đơn thức?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Biểu thức là đơn thức là – 187.

Do đó ta chọn đáp án B.


Câu 5:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức đồng dạng với đơn thức 2x2y?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Đơn thức đồng dạng là các đơn thức có cùng phần biến nhưng khác nhau phần hệ số.

Đơn thức đồng dạng với 2x2y là 12x2y.

Do đó ta chọn đáp án A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận