Dạng 2: Cộng, trừ đơn thức cùng bậc, nhân hai đơn thức có đáp án

  • 438 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của biểu thức 17yz – 9yz + 6yz là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có 17yz – 9yz + 6yz = 14yz.

Do đó ta chọn đáp án C.


Câu 2:

Kết quả của biểu thức   13xy212xy2 –  37xy2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Câu 3:

Cho hai đơn thức: 2x2y3; –  37 x2y3. Tổng hai đơn thức đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có F = 2x2y3  37x2y3= 2x2y3 –  37 x2y3 117x2y3.

Do đó ta chọn đáp án C.


Câu 4:

Tổng các đơn thức 17xy2z; – 26xy2z; 89 xy2z là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có tổng các đơn thức trên là: 17xy2z – 26xy2z +  89 xy2z = 80xy2z.

Do đó ta chọn đáp án C.


Câu 5:

Biểu thức A = 5xy2 + 8xy2 – 11xy2 + 7xy2 sau khi rút gọn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có A = 5xy2 + 8xy2 – 11xy2 + 7xy2 = 9xy2.

Do đó ta chọn đáp án C.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận