Dạng 3: Nhận biết đa thức một biến và các hạng tử của nó có đáp án

  • 456 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đa thức một biến là x3 – x2 + 3 (biến x).

Do đó ta chọn đáp án B.


Câu 2:

Các hạng tử của đa thức một biến x5 + x + 6 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các hạng tử của đa thức một biến x5 + x + 6 là: x2; x; 6.

Do đó ta chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho các đa thức 9y3 – 5y2 – 10y + 6; 5x2 – 10y + 6; x2 + xy + 4; 7x2 – x + y.

Có bao nhiêu đa thức không phải là đa thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đa thức một biến là 9y3 – 5y2 – 10y + 6 (biến y).

3 đa thức còn lại không phải là đa thức một biến.

Do đó ta chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho các đa thức 2x + 11y; 3x2 + x + 1; 5y3 – 10y + 2; 6y + 7. Đa thức nào không phải là đa thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đa thức 2x + 11y không phải đa thức một biến.

Do đó ta chọn đáp án A.


Câu 5:

Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đa thức một biến là 7y3 – 6y4 + 3y2 – 2y (biến y).

Do đó ta chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận