Dạng 5: Nhận biết bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến có đáp án

  • 388 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bậc của đa thức P(x) = 2x4 + x3 – 6x2 + 6x + 3 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bậc của đa thức P(x) = 2x4 + x3 – 6x2 + 6x + 3 là 4.


Câu 2:

Cho đa thức 6x5 – x4 + 5x2 – x + 2, hệ số cao nhất của đa thức đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hệ số cao nhất của đa thức 6x5 – x4 + 5x2 – x + 2 là 6.


Câu 3:

Hệ số tự do của đa thức x3 – 2x2 + 3 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hệ số tự do của đa thức x3 – 2x2 + 3 là 3.

Do đó ta chọn đáp án C.


Câu 4:

Cho đa thức – 8x6 + 5x4 + 6x3 – 3x2 + 4, bậc của đa thức đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bậc của đa thức – 8x6 + 5x4 + 6x3 – 3x2 + 4 là 6.


Câu 5:

Hệ số tự do của đa thức 7x12  – 8x10 + x11 – x5 + 6x6 + x – 10 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hệ số tự do của đa thức 7x12  – 8x10 + x11 – x5 + 6x6 + x – 10 là – 10.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận