Dạng 6: Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến có đáp án

  • 404 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho đa thức A = x4 – 4x3 + x – 3x2 + 1. Giá trị của biểu thức A tại x = – 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thay x = – 2 vào biểu thức A , ta có:

A = (– 2)4 – 4.( – 2)3 + (– 2) – 3.( – 2)2 + 1

= 16 + 32 – 2 – 12 + 1 = 35.

Vậy với x = – 2 thì A = 35.


Câu 2:

Cho đa thức G(x) = – 3x2 + 5x6 – 7x. Giá trị của G(–1) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thay x = – 1 vào đa thức G(x), ta được:

G(– 1) = – 3.( – 1)2 + 5.( – 1)6 – 7.( – 1) = – 3 + 5 + 7 = 9

Vậy với x = –1 thì A = 9.


Câu 3:

Cho A(y) = 7y2 – 3y + 2 thì giá trị của  A23 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Với y = 23  ta có  A = 7.232 3.23 + 2 = 2892 + 2 =289

Do đó ta chọn đáp án B.


Câu 4:

Thu gọn B(x) = – 4x5 – 3x – 2 + 7x3 + 4x5 + 2 rồi tìm giá trị của B(5) ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: B(x) = – 4x5 – 3x – 2 + 7x3 + 4x5 + 2

= (4x5 – 4x5) + 7x3 – 3x + (2 – 2) = 7x3 – 3x.

Với x = 5 thì B(x) = 7.53 – 3.5 = 875 – 15 = 860.

Do đó ta chọn đáp án B.


Câu 5:

Giá trị của đa thức P(x) = – 3x + 6 tại x =  12 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận