Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6. Số vô tỉ căn, bậc hai số học có đáp án

  • 881 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số vô tỉ là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải\(\)

Đáp án đúng là: C

 Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.


Câu 2:

Cạnh của bàn cờ vua bằng bao nhiêu, biết bàn cơ vua hình vuông có diện tích bằng 400 cm2?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải\(\)

Đáp án đúng là: B

Gọi cạnh của bàn cờ là a

Ta có: Diện tích bàn cờ = a2 = 400

Nên ta được \(a = \sqrt {400} = \sqrt {{{20}^2}} = 20\)

Vậy cạnh của bàn cờ là 20 cm.


Câu 3:

Sử dụng máy tính cầm tay tính \(\sqrt {94} \)và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải\(\)

Đáp án đúng là: A

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là làm tròn đến phần trăm.

Ta có: \(\sqrt {94} = 9,69535...\)

Ta gạch chân dưới chữ số hàng phần trăm 9,69535…Nhận thấy chữ số hàng phần nghìn là 5 \( \ge \) 5 nên ta cộng thêm 1 vào chữ số hàng phần trăm và bỏ đi các chữ số thập phân sau hàng phần trăm. Vì 9 + 1 = 10 nên ta cộng thêm 1 vào chữ số phần chục.

\(\sqrt {94} \)\( \approx \)9,7


Câu 4:

Sử dụng máy tính cầm tay tính \(\sqrt {87} \)và làm tròn với độ chính xác là 0,005?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải\(\)

Đáp án đúng là: B

Làm tròn với độ chính xác là 0,005 là làm tròn đến phần trăm.

\(\sqrt {87} = 9,327379...\)

Ta gạch chân dưới chữ số hàng phần trăm 9,327379…Nhận thấy chữ số hàng phần nghìn là 7 > 5 nên ta cộng thêm 1 vào chữ số hàng phần trăm và bỏ đi các chữ số thập phân sau hàng phần trăm.

9,327379…\( \approx 9,33\)


Câu 5:

Một khu vườn hình vuông có một cạnh bằng 7 m. Hỏi một diện tích của khu đất đó là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải\(\)

Đáp án đúng là: B

Gọi cạnh của mảnh vườn là a

Ta có: Diện tích mảnh vườn là:

 a2 = 72 = 49

Vậy diện tích mảnh vườn là 49 m2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận