Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ (Nhận biết) có đáp án

  • 1616 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là ℚ.


Câu 2:

Số nào dưới đây không phải là số hữu tỉ ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số ab với a,b ℤ; b 0. 30 không phải số hữu tỉ vì mẫu bằng 0.


Câu 3:

Số nào dưới đây là số hữu tỉ âm ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có 23 > 0 và 367>0 nên các số 23 367 đều là số hữu tỉ dương.

Số 0 không phải số hữu tỉ âm cũng không phải số hữu tỉ dương.

Ta có 5 < 0 nên –5 là số hữu tỉ âm.


Câu 4:

Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có 23 < 0 và 1 < 0 nên các số 23 1 đều là số hữu tỉ âm.

Số 0 không phải số hữu tỉ âm cũng không phải số hữu tỉ dương.

Ta13 > 0 nên 13 là số hữu tỉ dương.


Câu 5:

Số đối của số hữu tỉ 35 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số đối của số hữu tỉ 35 -35.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

6 tháng trước

Thùy Linh Trần

Bình luận


Bình luận